Ziekteprotocol

ZIEK ZIJN

Een kind dat ziek is en/of koorts heeft, kan de Kinderspeelgroep niet bezoeken. Enerzijds omdat de Kinderspeelgroep daar niet voor toegerust is en mede daardoor niet de zorg kan bieden die het kind op dat moment behoeft. Anderzijds zijn wij ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van zieke kinderen. Zo heeft een Kinderspeelgroep te maken met het belang van het betreffende kind, de andere kinderen in de groep (hygiëne, infectie-, overdracht- of besmettingsgevaar), de ouders van het betreffende kind, de andere ouders, de groepsleiding en de omstandigheden waaronder groepsleiding moet werken.

De situatie kan zich voordoen dat, na overweging van bovengenoemde belangen, de beslissing genomen wordt dat een kind niet naar de Kinderspeelgroep kan komen, ook als daarvoor (strikt medisch gezien) geen reden is. Daarbij mogen we veronderstellen dat kinderen, wanneer ze ziek zijn of zich ziek voelen, thuis het beste op hun gemak zijn.

Aan de ouders wordt verzocht het kind ’s morgens telefonisch af te melden. Wanneer het kind ziek wordt tijdens het verblijf op de Kinderspeelgroep, wordt door de groepsleiding contact opgenomen met de ouders, of met een andere, door de ouders aangewezen persoon en dient het kind zo spoedig mogelijk te worden opgehaald.

Wanneer een kind door ziekte de Kinderspeelgroep niet kan bezoeken, is het voor groepsleiding van groot belang dat de ouder aanduidt om welke ziekte het gaat. In het algemeen wordt er gehandeld bij (besmettelijke) ziekte volgens de richtlijnen van de GGD regio Noord en Midden Limburg. In geval van twijfel of meningsverschil tussen groepsleiding en ouders is het advies van de GGD bindend. Als gulden regel geldt dat er niet onnodig risico wordt genomen ten opzichte van de rest van de kinderen in de Kinderspeelgroep.

Wanneer het gaat om een besmettelijke ziekte, wordt hier altijd een melding van gedaan, aan alle ouders, via het informatiebord in de gang. Tevens wordt er een kopie opgehangen van de desbetreffende ziekte uit de GGD-klapper.

Uitgangspunt is dat elk kind dat de Kinderspeelgroep bezoekt alle inentingen heeft gehad die normaliter horen bij de desbetreffende leeftijd. Wanneer een kind om de één of meerdere reden bepaalde inentingen niet heeft gehad, dient dit bij de plaatsing vermeld te worden. Voor de groepsleiding is het van belang om te weten wat de beweegredenen hiertoe zijn geweest. Tevens is het belangrijk dat ouders bij de plaatsing aangeven wat het geloof van hun kind is, daar vanuit het geloof sprake kan zijn van andere directe handelingen in geval van calamiteit zoals b.v. ziekenhuisbezoek.

TOEDIENEN VAN MEDICIJNEN

Groepsleiding mag geen medische en/of verpleegkundige handelingen verrichten. Ook het toedienen van medicijnen is niet toegestaan.